درباره ما

شرکت فناوری‌های هوشمند مالی امین، بــا توجــه بــه نیــاز روز جامعــه در حــوزه‌ی فعالیت‌هــای اقتصــادی و تجــارت پویــا، ارتقا کیفیت و سهولت خرید و فروش، ضــرورت حفــظ ارزش پــول در تعامــلات اقتصــادی و بــا هــدف بهینه ســازی فراینــد خریــد و فــروش، فروشگاه اینترنتی بازرشاپ را تاسیس کرده است. امکان خرید اقساطی بدون نیاز به چک و سفته، عرضه گسترده و متنوع محصولات حراجی و تســهیل رونــد مبــادلات از ویژگی هــای انحصــاری بازرشــاپ اســت. از دیگــر ویژگی هــای بازرشــاپ فراهــم آوردن فضایــی بــرای افزایــش درآمــد اقشــار مختلــف جامعــه از طریــق بازاریابــی و فــروش بیشــتر اســت. بازرشــاپ ایــن امــکان را بــه کاربــران خــود می دهــد تــا هــر نیــازی را کــه در حــوزه مــد و ســبک زندگــی دارنــد، از طریــق وبســایت و اپلیکیشــن بــه ســهولت و در هــر ســاعتی از شــبانه روز تامیــن کننــد.